Vida Kazragytė

Vida Kazragytė

„Kiekvienas turime norą įsivaizduoti, persikūnyti, vaidinti, atskleisti sielą. Kartu tai būdas išsaugoti svajonių ilgesį visą gyvenimą“

Manau, kad vaidinimas – tai gera priemonė mokytis, ugdytis. Dažnai vaikas ar suaugęs, vyras ar žmona jaučia širdyje kažką, ką norėtų išreikšti mylimam žmogui. Bet to nepakanka. Būtina jausmus ir išreikšti, padaryti regimus, apčiuopiamus, kad kitas galėtų patirtų mūsų meilę, rūpestį. O tai jau ir yra vaidinimas gerąja prasme, kitais žodžiais, sąmoningai reiškiamos emocijos.

Kuo daugiau meilės, šilumos vaikas ar kitas artimas žmogus iš mūsų patiria, tuo jis labiau jaučiasi mylimas, reikalingas, svarbus. Atitinkamai, ir jis išmoksta save priimti, pamilti. Tokiu atveju, mūsų tarpusavio santykiai darosi taikingesni, ramesni, gilesni. Tai ir norėčiau Jums duoti...

Esu baigusi Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultetą (1984).  1984-1988 m. Dirbau Kudirkos Naumiesčio vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja, vadovavau dramos būreliui. 1988-2010 m. dirbau Ugdymo plėtotės centre (ankstesni pavadinimai – Pedagogikos institutas, Švietimo plėtotės centras), parengiau programas, skirtas teatro dalyko mokymui visose bendrojo ugdymo pakopose: darželiuose, pradinėse klasėse, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. 2003 ir 2005 m. parengiau teatro ir kino pedagogikos bakalauro studijų programą ir teatro meno magistrantūros studijų programą (Lietuvos edukologijos universitete). Nuo 1993 metų dirbu aukštojoje mokykloje. Šiuo metu esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.

Daugiausia gilinuosi į mažų vaikų vaidybos ugdymą ir jų ugdymą per vaidybą. 1995-1997 m. savanoriavau, dirbdama auklėtoja darželiuose. 2001 m. apgyniau socialinių mokslų daktaro laipsnio disertaciją „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas“.

Esu šiuo metu galiojančių svarbiausių ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančių švietimo dokumentų bendraautorė:

 • Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.
 • Skaičiau pranešimus Bergeno, Atėnų Berlyno, Reikjaviko universitetuose.

Svarbiausi kiti mokslo, metodikos darbai:

 • Kazragytė, Vida. Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas. Mokslinė monografija, 2008.
 • Kazragytė, Vida. Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai: kolektyvinė monografija, 2014.
 • Kazragytė, Vida (sudaryt.). Teatras ir jauna siela: mokslo ir metodiniai darbai, inscenizacijos, publicistika / Zenonas Buožis. 2012.
 • Kazragytė, Vida. Craig Edward Gordon. Plastika. Estetikos enciklopedija. 2010.
 • Kazragytė, Vida. Supporting 5–7 year old children playing a role in front of an audience: a semiotic approach. Denk- und Lernkulturen im wissenschaftlichen Diskurs = Cultures of thinking and learning in the scientific discourse / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Bd. 32. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017.
 • Kazragytė, Vida. Enhancing young children's creativity by imparting role-playing literacy. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers. [T.] 9. Riga, 2011.
 • Kazragytė, Vida. Η ανάπτυζn των υποκριΤιών δεζιοτńτων σε παιδια 5-7 ετών. Εκπαίδευση & Θέατρο = Education & theatre journal. No. 6 (2006), p. 85-86.
 • Kazragytė, Vida, Kudinovienė, Jolita. Formative Assessment in Arts Education Lessons: Episodic or Integrated with Effective Teaching  Pedagogika / Pedagogy, 2018, t. 131, Nr. 3, p. 217–232.
 • Kazragytė, Vida. Menininko ir mokytojo vaidmenų derinimas: būsimųjų teatro mokytojų veiklos tyrimų analizė = The combining the roles of a teacher and an artist: the analysis of the prospective theatre teachers’ action research. Pedagogika : mokslo darbai. 2017, t. 125, Nr. 1, p. 68-80.
 • Kazragytė, Vida. Mokyklinės teatro pedagogikos plėtra Lietuvoje: idėjų aspektas. Pedagogika: mokslo darbai. 2014, t. 114, nr. 2, p. 154-166.
 • Kazragytė, Vida. Teatro dalykas Lietuvos mokykloje: ryšiai su edukaciniu kultūriniu kontekstu. Pedagogika : mokslo darbai. 2013, t. 111, p. 195-202.
 • Kazragytė, Vida. Theatre education in Lithuania: the changes deepening the tradition of artistry. Contemporary education contexts: scientific articles / Lithuanian University of Educational Sciences, Yanka Kupala State University of Grodno. Vilnius : Edukologija, 2013.
 • Kazragytė, Vida. Integrating the development of creative competence into theatre curricula in Lithuania. Spring University. Changing education in a changing society. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. Vol. 2, p. 72-80.
 • Kazragytė, Vida. Menų mokyklinio brandos egzamino teatro krypties rekomendacijos. Nacionalinis egzaminų centras. 2012.
 • Kazragytė, Vida. Mažųjų vaidyba: metodinė priemonė priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių pedagogams. 2011.
 • Kazragytė, Vida. Mažųjų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir komentarai: ugdymas namie, priešmokyklinėje grupėje, pirmoje ir antroje klasėje. 2011.

Valstybės apdovanojimai:

 • Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas 2008 m. liepos mėn. 1 d.
 • Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas 2012 m. birželio mėn. 6 d.